Gotcha Balaton
Spelregels/Game Rules

Gotcha Balaton
Spelregels

Gotcha Balaton
Game Rules

Versie/Version: Donderdag 28 juni 2018/Thursday June 28th, 2018

Versie: Donderdag 28 juni 2018

Version: Thursday June 28th, 2018

Introductie/Introduction

Introductie

Introduction

Dit document bevat de volledige spelregels voor het spel 'Gotcha Balaton'. Onderaan zijn eveneens de legale voorwaarden en privacy policy terug te vinden. Bij twijfel of discussie over dit document, kan de organisatie bereikt worden via het contactformulier in de app en heeft de organisatie in elk geval het recht een beslissing te maken.
This document includes the full rules for the game 'Gotcha Balaton'. At the end, the legal conditions and privacy policy can be found. In case of doubt or discussion about this document, the organization can be contacted via the contact form within the app. The organization has the right to make the final decision in any case.

Uitsluiting/Disqualification

Uitsluiting

Disqualification

Gotcha Balaton is een activiteit met een groot aantal deelnemers. Om de orde te bewaren heeft de organisatie altijd het recht om iemand te diskwalificeren en van het spel uit te sluiten, op eender welk moment. Bij betwistingen kan de organisatie altijd bereikt worden via het contactformulier in de applicatie. Deelnemers die de regels niet respecteren zullen van het spel uitgesloten worden.
Gotcha Balaton is an event with a large number of players. To keep the peace, the organizing team has the right to disqualify any player and kick them out of the game at any time. In case of discussion, the organizing team can always be contacted through the contact form in the app. Players who violate the rules will be disqualified.

Concept

Concept

Concept

In het vervolg van deze regels zal gebruik worden gemaakt van een specifiek taalgebruik verbonden aan het Gotcha spel. De bedoeling van het Gotcha spel is dat een killer (een persoon die iemand achterna zit) een target (een persoon die ook deelneemt) uitschakelt door een eliminatie (het neerschieten met een waterpistool gevuld met water). Wanneer dit gebeurt heet dit één kill. Bij een kill is de killer verplicht een foto te maken met diens smartphone waar de killer en het target samen op te zien zijn. Het target is verplicht hieraan mee te werken. Deze foto moet genomen worden met en geüpload worden naar de Gotcha Balaton applicatie voor Smartphones. Eventuele problemen kunnen steeds gemeld worden via het contactformulier in deze applicatie.
From hereon in these rules, a specific terminology will be used connected to the Gotcha game. The purpose of the Gotcha game is the following: a killer (a person who pursues someone else) eliminates (shooting down someone with a water gun filled with water) a target (another person also playing the game). When this happens, it is called one kill. When making a kill, it is mandatory for the killer to take a picture of both players with his or her smartphone, clearly showing both the killer and the target. The target must coöperate in this. The picture must be taken with and uploaded to the Gotcha Balaton application for Smartphones. Any problems may always be reported using the contact form within this application.

Regels/Rules

Regels

Rules

Op deze regels geldt een absolute nultolerantie.

Eliminaties moeten onder welbepaalde omstandigheden gebeuren:
 • De openbare orde mag niet verstoord worden.
 • Ooggetuigen van kills zijn toegestaan.
 • Elke kill moet gebeuren binnen de grenzen van het festivalterrein of de festivalcamping en omstreken.
 • Een target kan niet geëlimineerd worden in een ‘safe zone’. Zulke safe zones kunnen bekend gemaakt worden door de organisatie in de app, en tijdelijk of permanent zijn.
 • Elke persoonlijk tent telt als permanente safe zone, en mag niet geopend of betreden worden met als reden een target te zoeken. Dit om ieders privacy niet te verstoren.
 • Er mag enkel worden gespeeld met de waterpistolen uitgedeeld bij de activatie.
 • Er mag enkel water gebruikt worden in de waterpistolen.
 • Bij elke kill is een foto nemen met de twee betrokken personen verplicht, zelfs als één van de twee spelers claimt dat het een verkeerdelijk target is. Voor een geldige eliminatie moet bijgevolg de smartphone van de killer opgeladen zijn.
 • De organisatie gebruikt deze foto's enkel om de eliminaties te verifiëren. Expliciete toestemming van de afgebeelde personen is vereist om de foto extern te gebruiken.
 • Het lokale politie- en festivalreglement is ten allen tijde van toepassing en heeft voorrang op wat in dit document beschreven staat.
 • Enkel deelnemers aan het Balaton Sound festival die aanwezig zijn gedurende de volledige duur van het festival zijn toegestaan.
 • Tot 8 uur na een kill kun je beroep aantekenen via het contactformulier in de app.
 • Gebruik uw gezond verstand ten allen tijde!
These rules apply with absolute zero tolerance.

Eliminations must happen under certain conditions.
 • The public order must not be disturbed.
 • Eye witnesses during an elimination are permitted.
 • Targets can only be killed within the boundaries of the festival terrain or the festival camping and its surrounding.
 • Targets can not be eliminated when in a ‘safe zone’. Such safe zones will be declared by the organization via the app, and may be temporary or permanent.
 • Each personal tent is a permanent safe zone. As such they may not be opened or entered in order to search for targets, as not to disturb people’s privacy.
 • Only the water guns handed out at the activation can be used.
 • The water guns can only be filled with water.
 • It is mandatory to take a picture with every kill, even if one of the players claims it was an incorrect target. For an elimination to be valid, the smartphone of the killer will have to be charged.
 • The organization uses these pictures only to verify eliminations. Explicit permission of the pictured people is required for the picture to be used externally.
 • The local police and festival regulations are applicable at all times and takes priority over what is written in this document.
 • Only attendees to the Balaton Sound festival who are present during the complete festival can participate.
 • Until 8 hours after a kill, it is possible to contest a kill by filling in the contact form in the application.
 • Use your common sense at all times!

Inschrijving/Signing Up

Inschrijving

Signing Up

Inschrijven voor Gotcha Balaton wordt gedaan via de app van Gotcha Balaton. Hierbij dient men in te loggen met het persoonlijke Facebook Account en de volgende informatie te verschaffen:
 • Een herkenbare selfie
 • Naam en voornaam
 • Gsm-nummer
 • E-mailadres
Voor details hoe en waarom deze gegevens gebruikt worden, zie de privacy sectie. Na deze inschrijving in de smartphone applicatie is men verplicht zich aan te melden om het account te activeren. Deze activatiemomenten vinden plaats bij het opstappen van de bus die vertrekt vanuit Leuven, of tijdens de busrit voor de bussen die vertrekken vanuit Gent en Antwerpen. Een extra activatie sessie wordt georganiseerd in de namiddag van 4 juli op de Belgian Invasion Camping. Bij activatie door een medewerker van de organisatie, worden de gebruikersgegevens gecontroleerd en wordt een waterpistool uitgedeeld. Pas na deze activatie kan er deelgenomen worden aan het spel.
Signing up for Gotcha Balaton must be done through the app of Gotcha Balaton. You have to connect with your personal Facebook account and provide the following information:
 • A recognizable selfie
 • Name and first name
 • Mobile phone number
 • Email address
For more information on how and why this information is used, refer to the privacy section. After the registration in the app, you are obliged to attend an activation session. These sessions take place before entering the bus departing from Leuven, or during the bus trip for the buses departing from Ghent and Antwerp. An additional activation session is organised in the afternoon of July 4th at the Belgian Invasion Camping. After activation by a member of the organization who will verify your account data, you will be given a water gun. Only after this activation will you be able to participate in the game.

Spelverloop/Timeline

Spelverloop

Timeline

Het spel verloopt volgens het volgende schema.
Elke deelnemer zijn of haar activiteit in het spel wordt door het organiserende team gemeten. Als een persoon niet actief genoeg is geweest, wordt hij of zij verwittigd door een timer die op zijn of haar applicatie verschijnt. Als de deelnemer niet binnen deze tijd één van zijn targets uitschakelt, wordt hij geëlimineerd verklaard en van het spel uitgesloten. Door het uitschakelen van één van zijn targets, kan de timer terug verdwijnen. De timer van elke deelnemer kan op elk moment verlengd worden, zonder verwittiging of duidelijk reden door het organiserende team.
Het spel duurt van woensdag 4 juli 2018, 20u CET tot maandag 9 juli 2018, 10u CET. In deze periode kunnen er meerdere 'shuffles' en 'gatherings' plaatsvinden (cf. infra). Gedurende de hele periode bestaan er enkele 'safe zones' (cf. infra), waarbinnen geen kills mogen plaatsvinden. Na de duur van het spel worden er drie winnaars bepaald.
Het organiserende team heeft het recht om bij een onverwachte situatie het spel stop te zetten.
The game follows the following schedule.
The activity of every player is measured by the organizing team. If a player is not active enough in the game, a timer will appear on his or her smartphone app. If the player does not kill a target before the timer is finished, he or she will be declared eliminated and be excluded from the game. By killing a target, a player may make the timer disappear again. The timer of every player can be elongated without prior notice or clear indication by the organizing team.
The game takes place from Wednesday July 4th 2018, 20h CET until Monday July 9th 2018, 10h CET. In this period multiple 'shuffles' and 'gatherings' can take place (cf. infra). During the entire game, no kills can take place inside the so-called 'safe zones' (cf. infra). After the duration of the game, three winners will be announced.
The organization has the right to end the game in case of any unexpected situations.

Gatherings

Gatherings

Gatherings

Gedurende het spel zullen er meerdere bijeenkomsten (gatherings) plaatsvinden. Door in te checken op deze bijeenkomsten kunnen extra munten (coins) verdiend worden. Gatherings kunnen zowel bij aanvang van het spel aangekondigd worden als slechts korte tijd op voorhand via de applicatie.
During the game multiple gatherings will take place. By checking in on these gatherings you can earn extra coins. Some gatherings may be announced at the start of the game, others may only be announced a short time in advance within the application.

Power-Ups

Power-Ups

Power-Ups

Met munten (coins), die tijdens het spel verdiend worden, kunnen er voordelen (power-ups) aangekocht worden. Munten kunnen o.a. verdiend worden door deel te nemen aan gatherings, kills te maken, dagelijks in te loggen en in leven te blijven. Munten kunnen niet met geld aangekocht worden. Met deze munten kunnen de verschillende voordelen gekocht worden. Deze voordelen kunnen door de organisatie tijdens het spel toegevoegd of aangepast worden.
With coins, earned during the game, power-ups can be bought. Coins can be earned by participating in a gathering, performing kills, logging in daily and staying alive. Coins can not be bought with money. With these coins you can buy different the power-ups. These may be added or adapted by the organization during the game.

Shuffle

Shuffle

Shuffle

Tijdens het spel kan er een wissel van targets (shuffle) plaatsvinden, om het stilvallen van het spel te vermijden. Bij een 'shuffle' worden de targets van alle deelnemers vervangen door willekeurig nieuwe targets.
Deze 'shuffles' worden aangekondigd vanuit de app.
During the game a shuffle can be organised, to prevent a shutdown of the game. A shuffle replaces every player's targets by new random targets.
The shuffles will be announced within the app.

Teams

Teams

Teams

Een beperkt aantal personen kunnen in de Gotcha applicatie een team vormen, met een maximum van dertien spelers per team. Elke speler kan deel uitmaken van maximaal één team. De samenstelling van deze teams verloopt tussen de activatie en 4 juli om 19u via de app. Mensen uit hetzelfde team zullen elkaar in eerste instantie niet als target toegewezen krijgen. Nadat de zogenaamde teambescherming opgeheven wordt kan dat bij een shuffle op een later moment (cf. supra) wel gebeuren.
A limited number of people can form a team in the Gotcha application, with a maximum of thirteen players per team. Every player can only be member of a single team. The formation of these teams takes place between your activation and July 4th, 19h via the application. People from the same team will not receive each other as target in the first instance. However, teammates may be assigned to each other as target after the so-called team protection has ended.

Safe Zones

Safe Zones

Safe Zones

Kills mogen enkel plaatsvinden binnen de grenzen van het festivalterrein, met uitzondering van de zogenaamde 'safe zones'. Elke persoonlijke tent is een safe zone, het is verboden om je targets te gaan zoeken door tenten te openen.
Extra safe zones kunnen aangekondigd worden binnen de app, die al dan niet tijdelijk van kracht zijn, zoals bijvoorbeeld tijdens de vertoning van voetbal matchen van de Rode Duivels.
Kills may only take place within the boundaries of the festival terrain, excluding so-called 'safe zones'. Each personal tent is a safe zone, it is forbidden to search for your targets by opening tents at the camping.
Additional safe zones can be announced within the app, which can be in effect temporarily. As an example, events such as the showing of football matches of the Red Devils may be announced as a temporary safe zone.

Winnaars/Winners

Winnaars

Winners

Na afloop van het spel zullen er drie winnaars bekend gemaakt worden. Elke winnaar kan slechts één prijs winnen en men kan enkel een prijs winnen indien men niet gediskwalificeerd is uit het spel.
 • De persoon die erin slaagt het meeste aantal kills te behalen aan het einde van het spel, wint een Belgian Invasion Pack voor Balaton Sound 2019.
  Bij gelijke stand: willekeurige loting (door de organisatie) uit personen die evenveel kills hebben als de persoon met de meeste kills, met een maximum van drie winnaars, die elk een Belgian Invasion Pack voor Balaton Sound 2019 winnen.
 • Indien vorige regel geen drie winnaars oplevert, is/zijn de laatst gekillde target(s) van de eerste winnaar de overige winnaar(s), met een maximum van drie winnaars in het totaal, die elk een Belgian Invasion Pack voor Balaton Sound 2019 winnen.
De organisatie behoudt zich het recht om bij dispuut de beslissing over de winnaars zelf te nemen.
After the end of the game, three winners will be announced. Every winner can win only one single prize and can only win a prize when he or she was not disqualified from the game.
 • The person with the most kills at the end of the game wins a Belgian Invasion Pack for Balaton Sound 2019.
  In case of a tie: random draw (by the organization) between players with as many kills as the player with the most kills, with a maximum of three winners, each winning a Belgian Invasion Pack for Balaton Sound 2019.
 • If the previous rule does not yield three winners, the last killed target(s) of the first winner is/are picked as the other winner(s), with a maximum of three winners in total, each winning a Belgian Invasion Pack for Balaton Sound 2019.
The organization claims the right to decide over the winners in case of discussion.

Privacy

Privacy

Privacy

Bij het inschrijven voor het Gotcha spel dient men in te loggen met het persoonlijke Facebook Account en de volgende informatie te verschaffen:
 • Een herkenbare selfie
 • Naam en voornaam
 • Gsm-nummer
 • E-mailadres
Een link naar het Facebook profiel, de selfie, naam en voornaam kunnen door de organisatie worden doorgegeven aan andere spelers, teneinde een vlot spelverloop te garanderen. Het gsm-nummer en e-mailadres worden enkel gebruikt door de organisatie in het geval de deelnemer bereikt dient te worden, bijvoorbeeld bij discussie over een kill.

Bij elke eliminatie in het Gotcha spel moet verplicht een foto gemaakt worden van de moordenaar samen met zijn target. De organisatie gebruikt deze foto enkel om de eliminaties te verifiëren en geeft deze nooit door aan externe partijen, tenzij met expliciete toestemming van de afgebeelde personen. Deze foto's kunnen bij discussie gebruikt worden bij het selecteren van de winnaars en worden binnen één week na de bekendmaking van de winnaars verwijderd.

De app kan aanbieden om locatiegegevens te versturen bij een eliminatie als bewijsmateriaal. De functionaliteit van de app wordt niet beperkt indien de gebruiker dit weigert.

Alle bovengenoemde verzamelde data kan op elk moment worden opgevraagd, gewijzigd of verwijderd door met de organisatie contact op te nemen via het contactformulier in de Gotcha Balaton app of via gotcha@papaya.events. In geval van verwijdering wordt de deelnemer automatisch uit het spel gezet. De deelnemer maakt bijgevolg geen kans meer om als winnaar uitgeroepen te worden. Alle bovengenoemde verzamelde data wordt enkel bewaard gedurende het spel en wordt vernietigd binnen één week nadat de winnaars bekendgemaakt zijn.

Elke verbinding tussen de app en de server gebeurt via een versleutelde en veilige https-verbinding, met doel alle gegevens op vertrouwelijke wijze te versturen. Alle gegevens worden steeds versleuteld bewaard in een MongoDB Atlas cloud-database.
Upon signing up, a participant of the Gotcha game has to connect with the personal Facebook account and provide the following information:
 • A clear selfie
 • Name and first name
 • Mobile phone number
 • Email address
A link to the Facebook profile, the selfie, name and first name can be passed to other players by the organization to guarantee a smooth gameplay experience. The mobile phone number and email address are only used by the organization in case they need to contact the participant, for example when there is discussion about a kill.

After every elimination in the Gotcha game, a picture must be taken by the killer of both himself and the target. The organization uses these pictures only to verify eliminations. Explicit permission of both the killer and target is required for the picture to be used externally. These pictures can be used in selecting the winners at the end of the game in case of doubt. Within one week after announcing the winners, these pictures are removed.

The app provides an option to send location data of every elimination as evidence. The app functionality is not limited in case the user turns off this option.

All above mentioned collected data can at any time be viewed, modified or asked to remove by contacting the organization using the contact form or gotcha@papaya.events. In case the participant requests a removal of account information, the participant is removed from the game and can not be selected as the winner of the game anymore. All above mentioned collected data is saved only for the duration of the game and will be destroyed within one week after the winners are announced.

Every connection between the app and the server takes place by an encrypted and secure https-connection, with the goal to send all data in a confidential way. All data is stored in a MongoDB Atlas cloud encrypted database.